Members

Director Kenji Hata
Deputy Director Toshiya Okazaki
Prime Senior Researcher Motoo Yumura
Invited Senior Researcher Shigeki Tomonoh

 

CNT Synthesis Team

Team Leader Don N. Futaba
Prime Senior Researcher (Additional Post) Kenji Hata
Senior Researcher Shunsuke Sakurai
Post-Doctoral Researcher Naoyuki Matsumoto | Takashi Tsuji
Partner Researcher Takayuki Watanabe

 

CNT Application Development Team

Team Leader Takeo Yamada
Senior Researcher Kazufumi Kobashi | Atsuko Sekiguchi
Researcher Seisuke Ata
(Additional Post) Kinji Asaka | Takushi Sugino | Masao Kunioka | Funabashi Masahiro | Yoko Matsuzawa
Post-Doctoral Researcher Yuichi Kato
Partner Researcher Fumiaki Tanaka | Karolina Urszula LASZCZYK | Meenakshi Sundaram Rajyashree

 

CNT Characterization Team

Team Leader (Additional Post) Toshiya Okazaki
Chief Senior Researcher (Additional Post) Shin Horiuchi
Senior Researcher Ryoichi Kishi | Minfang Zhang | Hiroshi Morita
Post-Doctoral Researcher Yoko Iizumi | Masatoshi Toda
Partner Researcher Yuki Norizoe | Takahiro Morimoto | Xueli Wu